สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Documento Sin ttulo

 

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ขอเชิญชวนคนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ ร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 วันที่ 7 สิงหาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ ( ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง)

ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.จัดโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2559 กิจกรรมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตเเละเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เพิ่มเติมที่ www.nacc.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เปิดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4462-7044

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายพุทธวจนธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ โครงการ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ พาฟังธรรม นำทำดี ละชั่ว กลัวบาป วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นออลล์ โรงเเรมเทพนคร ‪#‎ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย‬ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณอันเป็นอัตลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป

ประชาสัมพันธ์ร่วมเชิญประชาชนชาวบุรีรัมย์ร่วมงานสถาปนาเมืองแปะ(บุรีรัมย์)ครบ 240 ปี ระหว่างวันที่ 1-7เมษายน 2559 ณ บริเวณถนนเสด็จนิวัติ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เพื่อรวมพลังประกาศให้เมืองแปะ(บุรีรัมย์) เป็นเมืองแห่งสันติสุข 9 ดี น่าอยู่ที่สุดในโลก

ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน

การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง โดยสามารถสั่งจองหนังสือได้ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือนายศิวนัฐ โฮมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๔๐ หรือ ๐๘๙ ๔๖๗ ๙๐๐๓ ทั้งนี้สามารถดาวโหลดหนังสือบ้านที่พ่อสร้าง ได้จากเมนูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ http://www.dla.go.th  

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 25 พ.ย.2558 ณ บริเวณสระน้ำบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อบต. นิคม ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว การรับชำระภาษีของ อบต. ปีงบประมาณ 2559

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคาดหมายลักษณะอากาศ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านตลาด หมู่ที่ 8

 

  

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login