สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2554)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

หนังสือเกี่ยวกับการประชุมสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ให้ประชาชนทราบเพื่อเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยแรก ครั้งที่ 1 /2562 วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562

รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยที่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยเเรก ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login