สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563

   

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 Q&A
 Social Network Social


การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตราฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่
วยงาน 

 
   
   

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login