สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมด   การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้  การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ

งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ 
    - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานตรวจสอบภายใน 
    - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
    - งานการประชุม 
    - งานอำนวยการและประสานราชการ 
    - งานติดตามผลการปฏิบัติ
    - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
    - งานชุมชนสัมพันธ์ 
    - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
    - งานสนับสนุนและบริการ 
    - งานอำนวยการ 
    - งานป้องกัน 
    - งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
    - งานกู้ภัย 
 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
    - งานวิชาการ 
    - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
    - งานงบประมาณ
 งานกฎหมายและคด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานกฎหมายและนิติกรรม 
    - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
    - งานระเบียบการคลัง 
    - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานสวัสดิการสังคม 
    - งานพัฒนาชุมชน 
    - งานจัดระเบียบชุมชน 
    - งานสังคมสงเคราะห์ 
    - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
 งานการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ  
    - งานส่งเสริมการเกษตร 
    - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

  กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ –  จ่ายเงินงบประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติ  เงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ  การหักภาษี  และนำส่ง  รายการเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานรับเงิน  -  เบิกจ่ายเงิน 
    - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    - งานเก็บรักษาเงิน

 งานบัญช  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานการบัญชี 
    - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
    - งานงบการเงินและงบทดลอง 
    - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
    - งานพัฒนารายได้ 
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
    - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
    - งานพัสดุ 
    - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ  อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน  คือ

 งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
    - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
    - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
    - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
    - งานวิศวกรรม 
    - งานประเมินราคา 
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
    - งานออกแบบ 

 งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
    - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
    - งานระบายน้ำ 
    - งานจัดตกแต่งสถานที่ 

 งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานสำรวจและแผนที่ 
    - งานวางผังพัฒนาเมือง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  3  งาน   คือ

 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ  
      - งานบริหารงานบุคคล 
      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานบริหารการศึกษา 
      - งานวางแผนและสถิติ 
      - งานการเงินและบัญชี

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ  
      -  งานกิจการศาสนา
      -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน
      -  งานกีฬาและนันทนาการ

 งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
      - งานจัดการศึกษา
      - งานพลศึกษา
      - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
      - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
      - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    มีหน้าที่รับผิดชอบงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  3  งาน   คือ

 งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบ  
-  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 งานควบคุมและจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบ  
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ฝึกอบรม
-  งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- งานติดตามและตรวจสอบงานป้องกันและควบคุมโรค

 งานป้องกันและควบคุมโรค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-  งานระบาดวิทยา
-  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามและตรวจสอบ

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login