สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ 2 (ทางหลวงหมายเลข 2226 ) ไปบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 23 (วัดอัมพวัน) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนพะไลย์ หมู่ที่ 14 (เชื่อมถนนทางหลวง หมายเลข 2226) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง ม.2 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศรายงานราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบ อัดท้าย ขนาด 6 ตัน หกล้อ และ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศรายงานราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระกอไทร หมู่๕ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศรายงานราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง หมู่๒ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองม่วงเหนือ ม.23 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกุดชุมแสง ม.11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบราง U บ้านโคกก่อง ม. 2 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านดงยายเภา ม.3 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองจาน หมู่ที่ 18 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราากลางปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองจาน หมู่ที่ 18 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานกำหนดราคากลางการซ่อระบบมกล้องวงจรปิด CCTV

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราากลางปรัปเกรดผิวถนนในเขตพื้นที่ อบต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองม่วง หมู่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางว่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนพะไลย์ หมู่ 14 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตบ้านลิ้นเกี่ย หมู่ 13 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 23 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรง (U) บ้านดงยายเภา หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านไทรงาม หมู่ 24 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอิสระ หมู่ 10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระกอไทร หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ 18 ตำบนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำหนัก หมู่ 21 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ หมู่ 15 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนพะไลย์ หมู่ 14 ไปบ้านโคกก่อง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดชุมแสง หมู่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด หมู่ 8 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อ ถังขยะอันตราย จำนวน 64 ถัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง ม.2 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (3ช่วง) บ้านดงยายเภา ม. 3 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตำหนัก ม.21 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางขยายเขตท่อส่งน้ำดีบ้านลิ้นเกี่ย ม.13 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านตำหนัก ม.21 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางบ้านกุดชุมแสง ม.11 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางบ้านโคกก่อง ม.2 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองม่วงเหนือ ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองม่วง ม.4 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี

รายงานการกำหนดราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านหนองม่วงเหนือ ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระกอไทน ม. 5 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวช้าง ม.6 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด ม.8 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอิสระ ม.10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดชุมแสง ม.11 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลิ้นเกี่ย ม.13 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพะไลย์ ม.14 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายสอ (2 สายทาง) ม.15 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน ม.18 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรงาม ม.24 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

รายงานการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบราง U บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง ม. 2 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยายเภา หมู่ 3 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง ม.6 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอิสระ หมู่ 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ หมู่ 15 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง บ้านหนองจาน หมู่ 18 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

รายงานผลการกำหนดราคากลางปรับเกรดและซ่อมแซมถนนผิวดินหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลนิคม และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางปรับเกรดและซ่อมแซมถนนผิวดินหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลนิคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ขนาด 200 ซีซี ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ (สปสช.)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกอิสระ หมู่ 10 ไปบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตำหนัก หมู่ที่ 21 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำแบบราง (U) พร้อมฝาปิดบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำแบบราง (U) พร้อมฝาปิดบ้านสวายสอ หมู่ที่ 15 ต.นิคม อ.สตึดฃก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำ (แบบท่อพร้อมบ่อพัก) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระกอไทร หมู่ที่ 5 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 6 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด หมู่ที่ 8 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 18 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ที่ 23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 24 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินบ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 11 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 เควีเอติดตั้งบนคานนั่งร้านหม้อแปลง สถานที่บ้านลิ้นเกี่ย หมู่ที่ 13 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอไทร ม.5

การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอไทร ม.10

การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอไทร ม.24

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา และศึกษาดูงานของนักเรียน คณุ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง

 

 



 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login