ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม www.nikomlocal.go.th facebook : อบต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน  

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด
ภาระหน้าที่งานของแต่ละส่วน


  กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
รายงานทางการเงิน (รับ-จ่าย)
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปราชญ์ชาวบ้าน
สินค้า OTOP
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ประมวลจริยธรรม อบต.นิคม
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สรุปคะเเนนผลการปฏิบัติราชการ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ


Untitled Document

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2558

  

 

 

  Login