สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (ตามแบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2558

  

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login