สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนักส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรมแบบส่ายติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งเคลื่อนที่แบบมีล้อลาก พร้อมท่อดูดและท่อส่ง จำนวน 1เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ. 10801 แยกทางหลวงหมายเลข 219 สายบ้านโนนพะไลย์ หมู่ที่ 14 - บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลำเรียงน้ำ จากแม่น้ำมูลเข้าแหล่งน้ำกุดนาแซง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ. 10802 แยกทางหลวงหมายเลข 219 สายบ้านสระกอไทร หมู่ที่ 5- บ้านลิ้นเกี่ย หมู่ที่ 13 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ ฟอร์ด (กระบะตอนเดียว) หมายเลขทะเบียน บธ 9355 บุรีรัมย์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  จากบ้านนางจันดา  บ่อศิลป์  ถึง บ้านนายสวัสดิ์  ขยันรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบราง(U) บ้านไทรงาม หมู่ที่ 24           ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนายสามล มูลมณี ไป ศาลาประชาคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบราง(U) บ้านโคกก่อง หมู่ที่2          ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์จากบ้านนายบุญหนา ทองลิ่มไปบ้านนายมนแก้วกองนอก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ  หมู่ที่ 15  ตำบลนิคม อำเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์  จากบ้านนายพรมมา อนุกูล ไป สวนนางทองมี  ชอบมาก  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอไทร  หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนางถาวร  ประจุทะเน ไป บ้านนายพัด  ลาภไธสง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิ้นเกี่ย หมู่ที่ 13 ตำบลนิคม อำเภอสตึก        จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนายทองคำ  สมบัติเนียม ไป สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพะไลย์ หมู่ที่ 14  ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากสวนนางทองมี  บุญอาจ ไป นางสานิตย์ ฝั่งไธสง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำหนัก  หมู่ที่ 21 ตำบลนิคม อำเภอสตึก    จังหวัดบุรีรัมย์  จากบ้านตำหนัก ไป บ้านไทรงาม 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์   สายที่ 1 จากบ้านนายบุญเรือง ยามดี ไป หนองตลาด สายที่ 2 จากบ้านนายประดิษฐ์  วิรุณราช ไป ทางหลวงสาย 2226

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยายเภา หมู่ที่ 3  ตำบลนิคม อำเภอสตึก           จังหวัดบุรีรัมย์  จากบ้านนายวิบูลย์รัตน์  บุญอาจ ถึง บ้านนายประยุทธ จะริตรัมย์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก    จังหวัดบุรีรัมย์  จากประปาหมู่บ้าน ไป บ้านโนนพะไลย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนายเกรียงเดช  มุ่งบุญ ไป ฝายหินท่าช้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ในโครงการปรับปรุงเว็บไวต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งเคลื่อนที่แบบมีล้อลาก พร้อมท่อดูดและส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.10801 แยกทางหลวงหมายเลข 219 สายบ้านโนนพะไลย์ หมู่ ที่14- บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมยื ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.10802 แยกทางหลวงหมายเลข 219 บ้านสระกอไทร หมู่ที่ 5 -บ้านลิ้นเกี่ย หมู่ที่ 13 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งเคลื่อนที่แบบมีล้อลาก พร้อมท่อดูดและส่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.10801 แยกทางหลวงหมายเลข 219 สายบ้านโนนพะไลย์ หมู่ ที่14- บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตรหนา 0.04 เมตร กว้างข้างละ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1 สายทาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศราคากลางจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.10802 แยกทางหลวงหมายเลข 219 สายบ้านสระกอไทร หมู่ที่ 5 -บ้านลิ้นเกี่ย หมู่ที่ 13 ตำบลนิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1 สายทาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา ถังตกตะกอนน้ำผิวดิน (แบบไม่ตอกเข็ม) บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองม่วงเหนือหมู่ที่ 23 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนายสีลา นาเมือง ถึง บ้านนายสมพงษ์ ประเสริฐศรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตำหนัก หมู่ที่ 21 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านตำหนัก หมู่ที่ 21 ถึง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 24 (หนองไม้ตาย)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านสวายสอ หมู่ที่ 15 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางที่ 1 จากสวนนายพุธ จันทะสอน ถึง ฝายกุดมน สายทางที่ 2 จากสวนนายวิษณุ ลีหล้าน้อย ถึง กุดสวายสอ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดชุมชน บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดงยายเภา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางที่ 1 จากสี่แยกหน้าบ้านนางสายตา หวังเลี้ยงกลาง ไปถึงนา นายปราโมทย์ ผะดาศรี สายทางที่ 2 จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนางเพลินพิศ บุญล้น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบไร้ท่อ ในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านโคกอิสระ หมู่10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 82-1961 บุรีรัมย์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง ม.2 (ทางหลวงหมายเลข2226) ไปบ้านหนองม่วงเหนือ ม.23 (วัดอัมพวัน) ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทนเนอร์เครื่องถ่ายเอกสาร Canon 2525/2530 UFRIILT จำนวน 5 อัน (กองช่าง)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ จำนวน 9 ชุด (กองช่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องยกเลิกโครงการ/ยกเลิก ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "แหล่งน้ำกุดน้ำดำ" หมู่ที่ 15 บ้านสวายสอ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการด้วยวิธีประกาศสรรหา (ครั้งที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 (ทางหลวงหมายเลข 2226) ไปบ้านหนองม่วงเหนือ 23 (วัดอัมพวัน) ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนายอินทร์สา จาปุรี ถึง บ้านนางเหลง  จันทขาล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ช่วงที่ 1 จากบ้านนายบุญเกิด  เชียรรัมย์  ถึง บ้านนายเลี้ยง โยนรัมย์ ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสวัสดิ์  ขยันชุมนุม  ถึง บ้านนางเพียร เชียรรัมย์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรงาม หมู่ที่ 24 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากแยกโรงเรียนบ้านสระกอไทร ไป บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ที่ 23 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากสวนนายทา หอมหวล ถึง สวนนางมี โพธิ์ไทร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำหนัก หมู่ที่ 21 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านตำหนัก ไป บ้านสระกอไทร-บ้านไทรงาม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 18 ตำบลนิคม  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางที่ 1 จากบ้านนางถ่ำ แก่นรัมย์  ถึง หนองยาว สายทางที่ 2 จากบ้านนางสอน  เครือผือ ถึง บ้านนางประนอม  ดวงแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ หมู่ที่ 15  ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากสวนนายสัญชัย  ตะคุณรัมย์ ถึง  สวนนายพุธ  วิรุณละพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพะไลย์ หมู่ที่ 14 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนางสาวจิตตภร  วันทา ถึง บ้านนางรุ่งลาวัลย์  แสนกล้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ จากหน้าบ้านนายศรายุทธ  สุริยะ ถึง สวนนางมะลิ  บุญพร้อม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอไทร หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนางถาวร ประจุดทะเนย ไปถึง บ้านนายพัด  ลาภไธสง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  สายที่ 1 จากสุดทางถนนคอนกรีตซอยด้านทิศตะวันตกประปาหมู่บ้าน ถึง ถนนลาดยาง สายที่ 2 จากประปาหมู่บ้านแห่งที่ 2 ถนนลาดยางชนบทเข้าสู่หมู่บ้าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยายเภา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนางอ้อมใจ  ชมพูสอ ถึง บ้านนางบัวสอน  พาโคกทม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ทางลงไปแม่น้ำมูล ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๒ (ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖) ไปบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ที่ ๒๓ (วัดอัมพวัน) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1961 บุรีรัมย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (หนองตูมกา) บ้านหนองม่วงเหนือ มม.23 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งเคลื่อนที่แบบมีล้อลาก พร้อมท่อดูดและท่อส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA๔ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฮอนด้า (รถเก๋ง) หมายเลขทะเบียน กค ๑๓๙๘ บร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จำนวน ๔ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่และสระว่ายน้ำ สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน (หลักสูตรสานสุ่มไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายรณรงค์การบริหารจัดการขยะเปียก ในครัวเรือน ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจสอบดินหา ค่า N P K และ ค่า PH สำหรับโครงการโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ๒๕๒๕/๒๕๓๐ UFRIILT จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งเคลื่อนที่แบบมีล้อลาก พร้อมท่อดูดและท่อส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จำนวน ๔ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๔ ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.นิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งเคลื่อนที่แบบมีล้อลาก พร้อมท่อดูดและท่อส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (แบบบ่อรับน้ำ) บ้านดงยายเภา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบไร้ท่อ ในโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพ่นฝอยละอองเคมี ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทนเนอร์ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร canon 2525/2530 UFRIILT จำนวน 5 อัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงยายเภา หมู่3 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการับปรุงแนวท่อประปา บ้านดงยายเภา หมู่ที่ 3 และ บ้านหนองจาน หมู่ 18 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตลาดชุมชน) บ้านตลาด หมู่ 8 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองจาน หมู่ 18 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกอิสระ หมู่ 10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 2 จุด บ้านตลาด หมู่ 8 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบราง (U) บ้านกุดชุมแสง หมู่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบราง (U) บ้านโคกก่อง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้าน ไทรงาม หมู่ 24 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าถนนหินคลุก บ้าน ไทรงาม หมู่ 24 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ หมู่ที่15 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอไทร หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรัลบริหารงานภายในสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์กำจัดยุงลายโดยทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภํณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ แหล่งนน้ำกุดน้ำดำ หมู่ที่ 15 บ้านสวายสอ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ด้วยวิธีประกาศสรรหา (ครั้งที่2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4876 บร. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 2870 บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1 /2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

 

 

หน้า1 2 3

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login