สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document

ประชาชนทั่วไปสามารถดาวดหลดแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อขอรับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม หรือสามารถเข้าไปดาวโหลดที่แบนเนอร์คู่มือประชาชน

1. คำร้องทั่วไป

2. แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

3. แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน

4. บันทึกการยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขต

5.หนังสือแสดงความยินยอมของผุ้ควบคุมงาน ม.29

6. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน

7. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

8. คำร้องขออนุญาตโฆษณา

9. แบบคำขอรับใบอนุญาต

10.แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง

11.แบบคำขอต่อใบอนุญาต

12.ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

13.ใบขอเบิกวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

14.คำร้องขออนุมัติติดตั้งโคมไฟถนน

15.คำร้องแจ้งฝาปิด-เปิดระบายน้ำชำรุด

16.คำร้องแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

17.คำร้อง-เช่าวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกล

18.แบบฟอร์มการชำระภาษีบำรุงท้องที่

19.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

20. การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

21.การขออนุญาตปลูกสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร

22.การชำระภาษีป้าย

23. การช่วยเหลือสาธารณภัย

24.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

25. การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

26.การจดทะเบียนพาณิชย์

27.การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

28.การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

29.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

30.การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

18.หนังสือแสดงความประสงค์เรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ

19.เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานก๊าซชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login