ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม www.nikomlocal.go.th facebook : อบต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน  

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด
ภาระหน้าที่งานของแต่ละส่วน


  กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
รายงานทางการเงิน (รับ-จ่าย)
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปราชญ์ชาวบ้าน
สินค้า OTOP
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ประมวลจริยธรรม อบต.นิคม
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สรุปคะเเนนผลการปฏิบัติราชการ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ


Untitled Document

1. คำร้องทั่วไป

2. แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

3. แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน

4. บันทึกการยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขต

5.หนังสือแสดงความยินยอมของผุ้ควบคุมงาน ม.29

6. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน

7. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

8. คำร้องขออนุญาตโฆษณา

9. แบบคำขอรับใบอนุญาต

10.แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง

11.แบบคำขอต่อใบอนุญาต

12.ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

13.ใบขอเบิกวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

14.คำร้องขออนุมัติติดตั้งโคมไฟถนน

15.คำร้องแจ้งฝาปิด-เปิดระบายน้ำชำรุด

16.คำร้องแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

17.คำร้อง-เช่าวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกล

18.แบบฟอร์มการชำระภาษีบำรุงท้องที่

19.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

20. การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

21.การขออนุญาตปลูกสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร

22.การชำระภาษีป้าย

23. การช่วยเหลือสาธารณภัย

24.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

25. การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

26.การจดทะเบียนพาณิชย์

27.การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

28.การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

29.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

30.การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

18.หนังสือแสดงความประสงค์เรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ

19.เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานก๊าซชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

 

  Login