สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งเคลื่อนที่แบบมีล้อลากพร้อมท่อดูดและท่อส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องขออนุมัติการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเปลี่ยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเปลี่ยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ยกเลิกการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบผด.1 แบบ ผด.2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบผด.1

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาีณ พ.ศ.2557 แบบผด.1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แบบผด.2

  

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login