สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document

ข้อมูลเกี่ยวกับการนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคมอื่นๆ

    พุทธศาสนา
           ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม วัดจำนวน  8  วัด


    

วัฒนธรรม

  ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ดังนี้

         ก.    ชื่อประเพณี  ลอยกระทง   ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ จัดทำกระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน   ฯลฯ         ข.   ชื่อประเพณี สงกรานต์     ประมาณเดือน  เมษายนกิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการและจัดงานในแต่ละชุมชน 
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และพระสงฆ์ตลอดจนจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

   

         ค.   ชื่อประเพณี   งานเข้าพรรษ   
ประมาณเดือนกรกฎาคมกิจกรรมสังเขปมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ระหว่างหน่วยงานราชการเช่น ตำบล   โรงเรียน ชุมชน โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนจำพรรษาเพื่อถวายเทียน จำพรรษา ณ ที่วัดต่างๆ ในชุมชน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานและกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกัน         ง.   ชื่อประเพณี  งานวันออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม กิจกรรมสังเขป  จะมีการจัดงานที่วัดโดยมีประชาชน หรือชาวบ้านร่วมกันจัดงาน  มีมหรสพฉลอง และมีการละเล่นต่าง เพื่อหารายได้เข้าวัด ฯลฯ         จ.  ชื่อประเพณี   5 ธันวามหาราช   ประมาณเดือน ธันวาคมกิจกรรมสังเขป   มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลอง ติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชนและหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ         ฉ.   ชื่อประเพณี  12 สิงหามหาราชินี   ประมาณเดือนสิงหาคม กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับ ทั่วทุกชุมชนและหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ

 

  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login