ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม www.nikomlocal.go.th facebook : อบต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน  

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด
ภาระหน้าที่งานของแต่ละส่วน


  กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
รายงานทางการเงิน (รับ-จ่าย)
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปราชญ์ชาวบ้าน
สินค้า OTOP
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ประมวลจริยธรรม อบต.นิคม
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สรุปคะเเนนผลการปฏิบัติราชการ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ


Untitled Document

 

ด้านสังคม

    พุทธศาสนา
           ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม วัดจำนวน  8  วัด


    

วัฒนธรรม

  ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ดังนี้

         ก.    ชื่อประเพณี  ลอยกระทง   ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ จัดทำกระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน   ฯลฯ         ข.   ชื่อประเพณี สงกรานต์     ประมาณเดือน  เมษายนกิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการและจัดงานในแต่ละชุมชน 
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และพระสงฆ์ตลอดจนจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

   

         ค.   ชื่อประเพณี   งานเข้าพรรษ   
ประมาณเดือนกรกฎาคมกิจกรรมสังเขปมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ระหว่างหน่วยงานราชการเช่น ตำบล   โรงเรียน ชุมชน โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนจำพรรษาเพื่อถวายเทียน จำพรรษา ณ ที่วัดต่างๆ ในชุมชน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานและกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกัน         ง.   ชื่อประเพณี  งานวันออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม กิจกรรมสังเขป  จะมีการจัดงานที่วัดโดยมีประชาชน หรือชาวบ้านร่วมกันจัดงาน  มีมหรสพฉลอง และมีการละเล่นต่าง เพื่อหารายได้เข้าวัด ฯลฯ         จ.  ชื่อประเพณี   5 ธันวามหาราช   ประมาณเดือน ธันวาคมกิจกรรมสังเขป   มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลอง ติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชนและหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ         ฉ.   ชื่อประเพณี  12 สิงหามหาราชินี   ประมาณเดือนสิงหาคม กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับ ทั่วทุกชุมชนและหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ

 

  

 

  Login