ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม www.nikomlocal.go.th facebook : อบต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน  

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด
ภาระหน้าที่งานของแต่ละส่วน


  กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
รายงานทางการเงิน (รับ-จ่าย)
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ (สตง. /ปปช.)
สินค้า OTOP
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ประมวลจริยธรรม อบต.นิคม
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สรุปคะเเนนผลการปฏิบัติราชการ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ


Untitled Document

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดบุรีรัมย

ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์

1. ว่าที่ ร.ต.วินัย   เกียรติกำจร   ปลัด อบต.โคกขมิ้น  อ.พลับพลาชัย
2. ด.ต.สวัสดิ์   ลิไธสง                   ปลัด อบต. หินลาด   อ.บ้านกรวด
3. นายสนอง   สุดชนะ                 ปลัด อบต. ร่อนทอง อ.สตึก

รวดเร็ว มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพี่น้อง ท้องถิ่น บุรีรัมย์

ขออภัยทุกท่าน...เพื่อให้มติก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงของด download ระเบียบวาระการประชุม หากมีข้อสงสัยให้โทรศัพท์สอบถามผู้แทน ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์

 

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 27 ธันวาคม 2555

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2556  วันที่  28  มกราคม 2556

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2556  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2556  

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2556  วันที่  26 เมษายน 2556

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 5/2556  วันที่  30 พฤษภาคม 2556

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2556  วันที่ 28 มิถุนายน 2556

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7/2556  วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 8/2556  วันที่ 21 สิงหาคม 2556

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 17 กันยายน 2556

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 15 ตุลาคม 2556

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556

หมายเหต ระเบียบวาระ ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ หลังวันประชุม 1 วัน

โปรดตรวจสอบความถูกต้องตาม มติ ก.อบต.บร จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อถิ่นจังหวัดบุรีรัมย www.buriramlocal.go.th อีกครั้ง

หมายเหตุ
ปลัด อบต.8 แนวทางการออกคำสั่ง  
ปลัด อบต.8 ตัวอย่างคำสั่งเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  
ปลัด อบต.8 มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 27 ธันวาคม 2555   
ปลัด อบต. 8 เอกสาร บันทึกประชุม 3 ครั้ง/ คำสั่ง(เพิ่มเติม)/ แบบประเมิน

          

 

 

 

 

  Login