สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document


จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2564

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2564

จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2564

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2564

จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2564

จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2563

จดหมายข่าวประจำเดิอนกันยายน 2563

จดหมายข่าวประจำเดิอน สิงหาคม 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2563

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2563

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2563

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2562

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2562

จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562

จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2561

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login