สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document Untitled Document

13 เม.ย. 60 อบต.นิคมกับ โครงการอบรมส่งเสริ มงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติแ ละโครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์

29 มี.ค. 60 อบต.นิคม กับ โครงการอาสาสมัครอน ุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

23 มี.ค. 60 อบต.นิคม กับ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้า นการศึกษาและศึกษาดูงานนักเ รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต)

22 มี.ค. 60 อบต.นิคมกับ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลง านครูนักเรียน และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด ็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

15 มี.ค. 60 อบต.นิคมกับการร่วมดำเนินกิจกรรมจังหวัดสะอาด

2-3 ก.พ. 60 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

21 ม.ค. 59 อบต.นิคมกับโครงการอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

20 ม.ค. 59อบต.นิคมดำเนินงานรัฐพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

19 ม.ค. 59 อบต.นิคมเคลื่อนที่พบประชาชน

13 ม.ค. 60 อบต.นิคมกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

6 ธ.ค. 59 อบต.นิคมกับ งานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

25 พ.ย. 59 อบต.นิคมร่วม “เห่เรือน้อมเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้าแสดงอาลัย

1 ก.ย. 2559 อบต.นิคม ดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมนำพาชีวิต พัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

12 ส.ค.59 อบต.นิคม ร่วมกิจกรรมงานแฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ช่วงเย็น

12 ส.ค.59 อบต.นิคม ร่วมกิจกรรมงานแฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ช่วงเช้า

11 ส.ค. 59 อบต.นิคมจัดโครงการ ปั่นปลูกป่า รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

28 ก.ค.2559 อบต.นิคม กับโครงการปลูกป่า รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

22 ก.ค.59 อบต.นิคม กับโครงการอบรมการส่งเสริมพัฒน าการ IQ EQ และการดูแลสุขภาพช่องปาก 

28 ก.ค. 58 อบต.นิคม กับโครงการปลูกป่า รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

22 ก.ค. 59 อบต.นิคม ดำเนินโครงการอบรมการส่งเสริมพัฒน าการ IQ EQ และการดูแลสุขภาพช่องปาก ของเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง

20 ก.ค. 2559 อบต.นิคม จัด โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและประเพณีแห่เทียนพรรษา

15 -17 มิ.ย. 2559 อบต.นิคม จัด โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ผู้นำอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

20 พ.ค. 2559 อบต.นิคมร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านดงยายเภา - บ้านหนองจาน

13 เม.ย. 2559 อบต.นิคมจัดโครงการอบรมส่งเสริมสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

13 เม.ย. 2559 อบต.นิคมจัดโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

6 เม.ย. 2559 อบต.นิคมร่วมงานวันสถาปนาเมืองแปะ (บุรีรัมย์) ครบ 240 ปี

30 มี.ค. 2559 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด นิคมเกมส์ ครั้งที่ 18

24 มี.ค. 2559 งานยุวบัญฑิต ประจำปี 2559 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

4 มี.ค. 2559 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทางด้านการศึกษาและศึกษาดูงาน ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตองค์การบริหารสว่นตำบล นิคม

8 ก.พ. 2559 อบต.นิคม ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมผู้สูง อายุและผู้พิการ ทั้ง 15 หมู่บ้าน

8 ก.พ. 2559 อบต.นิคม ร่วมขบวนแห่พัสยศ/ ตราตั้งพระครูชั้นเอก(เจ้าคณ ะอำเภอสตึก)

30 ม.ค.2559 อบต.นิคมร่วมรับ -ส่งเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต

30 ม.ค. 2559 อบต.นิคมร่วมงานครบรอบวันมรณะภาพขอ งหลวงปู่ไหล ปวโร

22 ม.ค. 2559 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อ การปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 2

20 ม.ค. 2559 พิธีปิด นิคม มินิลีก ครั้งที่ 1

9 ม.ค. 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

6-7 ม.ค. 2559 แจกเบี้ยยังชีพและคนพิการ ทั้ง 15 หมู่บ้าน

5 ม.ค. 2559 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2559 อบต.นิคม

30 ธ.ค. 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

29 ธ.ค. 2558อบต.นิคมร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสตึก ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ และผู้ป่วย ที่บ้านโคกก่อง หมู่ 2 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

28 ธ.ค. 2558 กีฬาสัมพันธ์ ที่วิทยาลัยการอาชีพสตึก

อบต.นิคม จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

17 ธ.ค. 2558 อบต.นิคมร่วมงานกาชาดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558

16 ธ.ค. 2558 อบต.นิคมร่วม พิธีวางดอกไม้จันทร์ วัดสุจิตต์ธัมมาราม

11 ธ.ค. 2558 “BIKE FOR DAD 2015” จังหวัดบุรีรัมย์

10 ธ.ค. 2558 ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติภา

9 ธ.ค. 2558 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน “นิคม มินิลีก” ครั้งที่ 1

5 ธ.ค. 2558 5 ธันวา มหาราช

4 ธ.ค.2558 Bike for dad อำเภอสตึก

3 ธ.ค. 2558 Bike For Dad 2015 ปั่นเพื่อพ่อ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

25 พ.ย. 2558 โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559

19 พ.ย. 2558 ร่วมงานกฐินอำเภอ 2558

17 พ.ย. 2558 เปิดประปาบ้านโคกอิสระ

3 - 6 พ.ย. 2558 ตรวจเยี่ยมและประชุมผู้ปกครองศุนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์

4 - 5 พ.ย. 2558 แจกเบี้ยยังชีพและคนพิการ ทั้ง 15 หมู่บ้าน

กีฬานิคมมินิลีก ครั้งที่ 1

30 พ.ย. 2558 ร่วมส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

27 ต.ค. 2558 พิธีกวนข้าวทิพย์ 2558 บ้านสระกอไทร

23 ต.ค. 2558 วันปิยมหาราช 2558

8 ต.ค. 2558 กีฬาลำโคงเกมส์ 2558

30 ก.ย. 2558 ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

25 ก.ย.2558 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุมชน

20 ก.ย.2558โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (ครั้งที่ ๒)

18 ก.ย. 2558 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (สปสช.)

14 ก.ย.2558 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (สปสช.)

11 ก.ย. 2558 พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลนิคม

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 2558 (ครั้งที่ ๑)

โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สปสช.)ประจำปี ๒๕๕๘

21 ส.ค. 2558 ร่วมรับ –ส่ง เสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัม

15 ส.ค. 2558 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา

13 ส.ค. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย  ณ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

13 ส.ค. 2558 ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

11 ส.ค. 2558 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

8 ส.ค. 2558 ร่วมเฝ้ารับ - ส่ง เสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (สปสช.)ประจำปี 2558

29 ก.ค. 2558 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ  การผลิตเชื้อราบิวเวอร์ ณ บ้านตลาด

โครงการฝึกอบรมสัมนา เพื่อพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฏหมายและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 โดยความร่วมมือระหว่าง อบต.ร่อนทอง อบต.หนองใหญ่ อบต.เมืองแก อบต.นิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

2 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2558

ประมวลภาพภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

29 มิ.ย. 2558 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง ประจำปี 2558

26 มิ.ย. 2558 นายอำเภอสตึกพร้อมคณะร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย 9 ดีของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

18 มิ.ย. 2558 พีธีทำบุญตักบาตรและเปิดอาคารศพด.สระกอไทรหลังใหม่ เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๕ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย

10 - 12 มิ.ย.2558 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การจัดดอกไม้สดเพื่อใช้ในพิธีต่างๆ ณ ห้องประชุมตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย

8 มิ.ย.2558 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องห่างไกลจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (สปสช.)

  

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login