สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Untitled Document

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

 

  

ข้อมูลทั่วไป                      

ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม มีสภาพในด้านการตั้งถิ่นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  บริการทางสังคม และบริการสาธารณะ และรายได้ส่วนท้องถิ่นดีขึ้น จึงสมควรยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องที่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบล ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539

        องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนิคม จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 70 ตารางกิโลเมตร (40,750 ไร่) นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม  ในเบื้องต้นได้ใช้ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่ที่ 17 บ้านนิคมสมบูรณ์ เป็นสำนักงาน ต่อมาได้ทำการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อได้ด้วยความสะดวก ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 หมู่ที่ 23 ถนนบุรีรัมย์-มหาสารคาม ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

องค์การบริหารส่วนตำบล มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ

ทิศเหนือ              
     จรดลำน้ำมูล ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างระหว่าง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์กับอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้                 
      จรดกับตำบลร่อนทอง   อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทิศตะวันออก   
     จรดกับตำบลสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก     
     จรดกับตำบลหัวฝาย  กิ่งอำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะภูมิประเทศ

  • สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

  • ลักษณะอากาศจะเย็นชื้น อากาศในฤดูร้อนอุณหภูมิอากาศ    เฉลี่ย ประมาณ 39 องศาเซลเซียล และอากาศในฤดูหนาวจะเย็นชื้นอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  11  องศาเซลเซียลสภาพอุณหภูมิออกเป็น  3  ฤดู คือ

1.ฤดูร้อน         เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน
2.ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
3.ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login