สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
ารนับถือศาสนา/สัญชาติและด้านสังคม
ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้งอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารประจำปี

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


Web

 

 

 

กิจกรรมทั้งหมด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยายนต์และปริมาณน้ำที่จ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นิคม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (CoVID - 19)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบคคลเป็นพนักงงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 4 อัตรา รับสมัครระหว่าง วันที่ 5-13 กันยายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง กำหดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดจากเกษตรกร เมื่อ 8 มี.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวบ้านสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เมื่อ 8 มี.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว งานจัดเก็บภาษีรายได้

ขอเชิญชวนคนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ ร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 วันที่ 7 สิงหาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ ( ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง)

ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.จัดโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2559 กิจกรรมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตเเละเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เพิ่มเติมที่ www.nacc.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ

ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

KM คลังความรู้

-สำนักปลัด อบต.

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลคะเเนนการปฏิบัติราชการ
  Login