ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม www.nikomlocal.go.th facebook : อบต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน  

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด
ภาระหน้าที่งานของแต่ละส่วน


  กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
รายงานทางการเงิน (รับ-จ่าย)
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการตรวจสอบการเงินของหน่วยตรวจสอบ (สตง. /ปปช.)
สินค้า OTOP
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ประมวลจริยธรรม อบต.นิคม
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สรุปคะเเนนผลการปฏิบัติราชการ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ


Web

1 2 3 4 5 6 7 8
javascript carousel by WOWSlider.com v8.8

 

กิจกรรมทั้งหมด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบคคลเป็นพนักงงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 4 อัตรา รับสมัครระหว่าง วันที่ 5-13 กันยายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง กำหดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว งานจัดเก็บภาษีรายได้

ขอเชิญชมสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ตามคลิปลิงค์ด้านล่าง

ชมคลิปบทความASEAN

สารคดีมิติต่างๆ ของอาเซียน

สารคดีASEAN LENS

infographic

spot เสียง Asean

ขอเชิญชวนคนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ ร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 วันที่ 7 สิงหาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ ( ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง)

ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.จัดโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2559 กิจกรรมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตเเละเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เพิ่มเติมที่ www.nacc.go.th

ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือขอรับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ฉลากเบอร์ 5 ฉลากคาร์บอน ฉลาก Cool mode สำนักงานสีเขียว ฉลากคาร์บอนฟรุตพริ้น โรงแรมใบไม้เขียว มาตรฐาน ISO โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ การรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เปิดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4462-7044

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว การรับชำระภาษี อบต. นิคม ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์แบบบันทึกข้อมูลและรายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อบต.นิคม ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายพุทธวจนธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ โครงการ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ พาฟังธรรม นำทำดี ละชั่ว กลัวบาป วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นออลล์ โรงเเรมเทพนคร ‪#‎ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย‬ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์พลังงาน รณรงค์การประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมการใช้อุปกรณืประหยัดไฟฟ้า การผลิตและใช้ Biogas การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จัดหวังสะอาด โดยชุมชนทุกชุมชนต้องดำเนินการภายใต้หลัก 3 R ประชารัฐ "

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณอันเป็นอัตลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

 

  Login